جلسه ارایه پیشنهاد بهبود رکتیفایرهای حفاظت کاتدیک خط انتقال آب سد دوستی

 

جلسه ارائه پیشنهاد بهبود رکتیفایرهای حفاظت کاتدیک خط انتقال آب سد دوستی با حضور مدیر مانیتورینگ پروژه انتقال آب سد دوستی، کارشناس مسئول خوردگی و نماینده پیمانکار بهره برداری در محل شرکت سنجش ره آورد نیکان سناباد.