بازدید از آزونیک توسط تیم فنی برق منطقه ای خراسان رضوی

بازدید تیم فنی شرکت برق منطقه ای و پارک علم و فناوری خراسان رضوی از شرکت سنجش ره آورد نیکان

تاریخ: 1398/10/30