سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفاء حریق Torna Tech قابل ارائه توسط آزونیک از سه برد کنترلی تشکیل شده است.

برد EPSR

وظیفه ی این برد کنترل ورودی ها و در صورت لزوم استارت و استاپ پمپ در مود های کاری مختلف به صورت دستی و یا اتوماتیک است.

برد EPSR

برد EPSR

برد GPX

وظیفه ی این برد کنترل و سوپروایزری برق سه فاز اصلی است تا بتواند توالی فاز را کنترل کرده و از دوفاز شدن جلوگیری کند. ضمن اینکه تامین تغذیه  DC سایر بردها بر عهده ی این برد است.

برد GPX

برد GPX

برد رله

کنتاکت های اصلی رله ای روی این برد قرار گرفته است و فرامین قطع و وصل این کنتاکتها از دو برد EPSR و GPX صادر می شود.

 

برد رله

برد رله

این سه برد ضمن نظارت دائم بر وضعیت سیگنالهای ورودی و اعلام فالت های ضروری، در صورت نیاز با ارسال فرمان به موقع، پمپ آتش نشانی را استارت می نمایند.

ما این محصولات را به همراه کتابچه راهنمای کاربری کاملا فارسی عرضه می کنیم.