برد MS2

برد MS2 یکی از بردهای آسانسورهای تیسن کروپ بوده و وظیفه اصلی آن احضار آسانسور و رابط انتقال فرامین صادره از شصتی احضار طبقات به برد MC3 است که در صورت بروز خرابی امکان فراخوانی آسانسور از دست خواهد رفت، همچنین این برد دارای امکان برقراری ارتباط با شبکه CAN به منظور ارسال سیگنالهای کنترل صحت عملکرد سیستم احضار آسانسور است.

برد MS2 به سفارش شهرداری مشهد برای سازمان بهره برداری قطار شهری مهندسی معکوس و تحویل شده است.