نمایشگاه دستاورد های پژوهش،فناوری و فن بازار

حضور آزونیک در بیستمین نمایشگاه دستاورد های پژوهش،فناوری و فن بازار و هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت.