دستگاه کشش و فشار یونیورسال 5 تن مدل AZSTNS50

دستگاه کشش و فشار یونیورسال 5 تن مدل AZSTNS50

دستگاه کشش و فشار یونیورسال 5 تن مدل AZSTNS50

در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تشخیص عملکرد در صنایع لاستیک، پلاستیک، فلزات و بتن و خاک برای اندازه گیری خواص مکانیکی مواد (مانند تنش تسلیم، تنش حداکثر، تنش در نقطه بحرانی، تنش در نقطه گسستگی، کرنش تسلیم، کرنش حداکثر، کرنش در نقطه بحرانی، کرنش در نقطه گسستگی، درصد ازدیاد طول، نیرو و جابجایی در […]

ادامه مطلب